Bedrijfsfysiotherapie voor de individu en/of gehele afdeling

Wat is bedrijfsfysiotherapie?

Het is de taak van de bedrijfsfysiotherapeut om de functie en taken die een werknemer heeft met betrekking op zijn werk en de eventueel aanwezige klacht(en), adequaat te analyseren. De bedrijfsfysiotherapeut zal, indien nodig, een interventie plan, of plan van aanpak hiervoor maken. In dit plan zal verwerkt worden hoe het herstel te bevorderen is en te beïnvloeden (zo werkgerelateerd mogelijk). Om dit doel te bereiken beschikt de bedrijfssfysiotherapeut over meerdere producten.

Bedrijfsfysiotherapie voor de individu en/of  gehele afdeling

Waarom bedrijfsfysiotherapie?

De Arbo-wet verplicht werkgevers al sinds de jaren '80 tot de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun werknemers. De Wet Verbetering Poortwachter dwingt werkgevers en werknemers om zich bij verzuim optimaal in te spannen voor spoedige terugkeer naar de werkplek. De per 01-01-2006 ingevoerde WIA versterkt nog eens de noodzaak tot inspanning voor terugkeer naar werk voor zowel de werkgever als de werknemer. Bij dreigend verzuim door bewegingsapparaat klachten kan de fysiotherapeut hieraan zijn steentje bijdragen. Kortom: preventieve zorg, curatieve zorg en bedrijfsreïntegratie komen steeds dichter bij elkaar. Omdat de kosten van doorbetaling bij ziekte vaak hoger zijn dan de medische kosten, neemt de aandacht van ziektekostenverzekeraars en werkgevers voor mogelijke interventies toe. Zo worden de schotten tussen gezondheidszorg en sociale zekerheid doorbroken. Ook de nieuwe verwijsmogelijkheid van de bedrijfarts naar de reguliere zorg is een belangrijke factor in het geheel. Tegen deze achtergrond is de opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut ontstaan. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft daarom het profiel van de bedrijfsfysiotherapeut beschreven in een opleiding waaraan ook werkgevers, Arbo-diensten en opleidingen deelnamen.

Producten. (welke diensten kunnen we actueel bieden).

- bedrijfsfysiotherapeutische intake: Middels gegevens uit o.a. fysiotherapeutisch onderzoek, bedrijfsanamnese en taak, handelingen analyse wordt een zo volledig mogelijk inzicht verkregen in de fysieke belasting van de functie en de functionele fysieke belastbaarheid van de werknemer.
- Belasting-/belastbaarheids training: De werknemer volgt een fysiek trainingsprogramma om de functionele bedrijfsrelevante belastbaarheid te verbeteren.
- Werkplek onderzoek: De werkplek wordt onderzocht op inrichting, organisatie en ergonomie.
- Werkplekinstructie en training: Op de werkplek wordt werknemer geïnstrueerd over werkhouding, werktechniek, werkgedrag en organisatie.

Aanmelding.

Werkgever, bedrijfarts of huisarts kunnen werknemer met (dreigend) verzuim aanmelden. Er kan dan een bedrijfsfysiotherapeutisch intake gedaan worden en aan de hand daarvan een advies gegeven worden of een plan van aanpak opgesteld worden. Daarna kunnen er eventueel verdere afspraken gemaakt worden.