Privacy Statement

Privacy Statement van Fysiotherapie de Vonderkampen

 

 Privacy statement voor cliënten en verwijzers

 

Wij verzamelen van u enkele persoonlijke gegevens

  • - Naam, Adres, Woonplaats
  • - Geboortedatum/geslacht
  • - Burger service nummer
  • - Identiteitsbewijs

 

Deze zijn nodig voor:

Het uitvoeren van een goede behandeling, het communiceren met uw verwijzer en het declareren van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar.

Wij zijn verplicht bij het behandelen uw BSN nummer en een Identiteitsbewijs te registeren

Alleen als u daar toestemming voor geeft delen wij die gegevens met b.v. uw huisarts of uw specialist.

Wij delen alleen uw gegevens met derden ( verzekeringsarts of ARBO arts ) als u daar zelf schriftelijke toestemming voor geeft.

Wij vragen aan u een e-mail adres. Deze gebruiken wij voor eventuele vragenlijsten die van belang zijn voor uw behandeling en voor het doen van een klanten tevredenheidsonderzoek. Deze laatste wordt strikt anoniem verwerkt. U bent niet verplicht deze in te vullen.

Als u toestemming geeft voor het delen van uw gegevens kunt u deze toestemming ten alle tijden weer intrekken.

Wij houden van u een digitaal behandeldossier bij.

Alleen de therapeuten hebben toegang tot dit dossier. Indien u uw privacy gegevens alleen toegankelijk wilt hebben voor uw behandelende therapeut kunt u dit aangeven. Ons systeem voorziet in die mogelijkheid.

De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

U kunt vragen om uw dossier gegevens strikt privé te houden, dat wil zeggen dat alleen uzelf dan het dossier kunt inzien.

Mocht u een klacht indienen over uw behandeling, behouden wij ons het recht voor uw dossier te openen en in te zien om feitelijk te kunnen onderzoeken wat met u is afgesproken en wat er in de behandeling is uitgevoerd om daarmee onszelf te kunnen verweren

Wij kunnen uw dossier niet vernietigen omdat wij dat als strijdig zien met de wettelijke  bewaartermijn.

Wij hebben de Digitale omgeving zodanig ingericht dat  geen derden uw gegevens kunnen inzien.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn:

  • - Naam, partnernaam, geboortedatum, geslacht
  • - Adres, telefoonnummer, email adres,
  • - Verzekeringsrecht ( wij controleren of u recht heeft op vergoeding van uw verzekering)
  • - Gegevens betreffende uw gezondheidsprobleem en relevante andere gezondheidsproblemen nodig voor uw
  • - Verslagen van de behandeling en het behandelproces.

 

Wij communiceren, met uw toestemming, met uw huisarts en of verwijzer.

Wij delen statistische gegevens, geanonimiseerd, met de zorgverzekeraars en met onze beroepsgenoten ten einde controle te hebben over de kwaliteit van ons handelen.

 

Als Fysiotherapie de Vonderkampen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacy statement voor medewerkers

Alle contractuele gegevens vastgelegd en ondertekend bij in diensttreden en tijdens dienstverband worden niet met derden gedeeld zonder toestemming van de werknemer.

Voor alle andere informatie, te delen met derden, wordt apart, schriftelijk te bevestigen, toestemming gevraagd.

 

Op bovenstaande is de WGBO van toepassing, welke u kunt nalezen via internet op:

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel7/Afdeling5/

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Vonderkampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op bovenstaande is de AVG en WGBO van toepassing, welke u kunt nalezen via internet op;

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007021/2006-02-01